សូមដាក់សំឡេង ។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីពាក្យ បាលី kaṇṭhaja

គុណនាម

កែប្រែ

កណ្ឋជៈ

  1. ដែល​មាន​សូរ​សំឡេង​កើត​ត្រង់​ក (បំពង់​ក) សូរ​សំឡេង​នៃ​អក្សរ​, អា, , , , , , តួ​នេះ​កើត​ក្នុង​ក ។

បំណកប្រែ

កែប្រែ

កណ្ឋជៈ

  1. សូរសំឡេងកើតត្រង់ (បំពង់ក)

បំណកប្រែ

កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួន-ណាត