សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កាយ > ក- + កាយ > កកាយ។ (ផ្នត់ដើម)

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កកាយ (kâkay)

 1. កាយ​រឿយ​ៗ។
 2. ជីក​ដី​ជា​រន្ធ, ជា​រូង, ជា​រង, ជា​រណ្ដៅ​ដោយ​ដៃ​ (មនុស្ស), ដោយ​ជើង (សត្វ)។​​
  មនុស្សកកាយ​ដី។
  មាន់​កកាយ​ដី។
  អណ្តើក​កកាយដី។

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

កកាយ (kâkay)

 1. បញ្ចេញកាយវិការខ្វាយៗ ដូចកាយប៉ុន្តែញាប់ដៃញាប់ជើង រឺ សភាពកាយញាប់ៗ។
  ហែលកកាយ

បំណកប្រែកែប្រែ

សន្តានពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

 1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន-ណាត។
 2. វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស។