សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ កំពង់+ស្ពឺ>កំពង់ស្ពឺ។

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

កំពង់ស្ពឺ 

  1. ឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​នៃ​កម្ពុជ​រដ្ឋ

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត