កំពង់ឆ្នាំង

សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កំពង់+ឆ្នាំង>កំពង់ឆ្នាំង

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កំពង់ឆ្នាំង 

  1. ឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​នៃ​កម្ពុជ​រដ្ឋ
     
  2. ក្រុងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
  3. អតីតស្រុកមួយនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
  4. អតីតឃុំនៃអតីតស្រុកកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
  5. សង្កាត់នៃក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត
  • វិគីភីឌាខ្មែរ