សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ កំពង់+ឆ្នាំង>កំពង់ឆ្នាំង

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

កំពង់ឆ្នាំង 

  1. ឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​នៃ​កម្ពុជ​រដ្ឋ
     
  2. ក្រុងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
  3. អតីតស្រុកមួយនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
  4. អតីតឃុំនៃអតីតស្រុកកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
  5. សង្កាត់នៃក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត
  • វិគីភីឌាខ្មែរ