សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ កំពង់+សៀម>កំពង់សៀម

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

កំពង់សៀម 

  1. ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខែត្រកំពង់ចាម
  2. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជាធិបតី រាប់ពីសម័យចតុមុខមក

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត